پست الکترونیکی

jennifer.pang@drillstar.cn

تلفن

+86 138 6920 6100

فکس

+86 534 2753 560

کاربید بلوک و آپارتمان

کاربید بلوک و آپارتمان

زمینه محصول: مناسب برای مهر زنی ، برش قالب ، قالب گیری و ابزار تمبر ، می تواند برای شکل گیری حلقه های لغزش ، نازل ها ، بوش ها ، ریل های راهنما ، ابزارهای برش و ابزارهای پردازش ، قطعات مقاوم در برابر سایش و محصولات ویژه ابزار استفاده شود


آپارتمان ها و میادین کاربید تنگستن تنگستن ، به اندازه های مصنوعی ، L = 330mm

بعد، ابعاد، اندازهموجودی
بعد، ابعاد، اندازهموجودی
میلی مترمیلی متر BگرمUX7UX10میلی مترمیلی متر BگرمUX7UX10
1.33.321.2ایکسایکس3.320.4333.2ایکسایکس
4.327.7ایکسایکس22.4365.9ایکسایکس
1.82.320.5ایکسایکس25.4414.9ایکسایکس
3.329.4ایکسایکس30.4496.6ایکسایکس
4.338.3ایکسایکس32.4529.3ایکسایکس
5.347.2ایکسایکس4.34.391.5
ایکس
6.356.1ایکسایکس5.3112.8ایکسایکس
8.374.0ایکسایکس6.3134.1ایکسایکس
10.391.8ایکسایکس8.3176.7ایکسایکس
2.32.326.2
ایکس10.3219.2ایکسایکس
3.337.6ایکسایکس12.4263.9ایکسایکس
4.349.0ایکسایکس14.4306.5ایکسایکس
5.360.3ایکسایکس16.4349.1ایکسایکس
6.371.7ایکسایکس18.4391.6ایکسایکس
8.394.5ایکسایکس20.4434.2ایکسایکس
10.3117.3ایکسایکس22.4476.8ایکسایکس
12.4141.2ایکسایکس25.4540.6ایکسایکس
15.4175.3ایکسایکس30.4647.1ایکسایکس
16.4186.7ایکسایکس35.4753.5ایکسایکس
18.4209.5ایکسایکس5.35.3139.0
ایکس
20.4232.3ایکسایکس8.3217.8ایکسایکس
25.4289.2ایکسایکس10.3270.2ایکسایکس
2.84.359.6ایکسایکس15.4404.0ایکسایکس
6.387.3ایکسایکس16.4430.3ایکسایکس
8.3115.0ایکسایکس18.4482.7ایکسایکس
10.3142.8ایکسایکس20.4535.2ایکسایکس
12.4171.9ایکسایکس22.4587.7ایکسایکس
15.4213.4ایکسایکس25.4666.4ایکسایکس
3.33.353.9
ایکس30.4797.5ایکسایکس
4.370.2ایکسایکس35.4928.7ایکسایکس
5.386.6ایکسایکس6.36.3196.5ایکسایکس
6.3102.9ایکسایکس16.4511.4ایکسایکس
8.3135.6ایکسایکس20.4636.2ایکسایکس
10.3168.3ایکسایکس25.4792.1ایکسایکس
12.4202.6ایکسایکس30.4948.0ایکسایکس
13.4218.9ایکسایکس35.41103.9ایکسایکس
14.4235.2ایکسایکس8.38.3341.0
ایکس
16.4267.9ایکسایکس10.310.3525.1
ایکس
18.4300.6ایکسایکس12.412.4761.1
ایکس

X: تحویل از سهام ، شرایط عمومی وارده

سایر: اعدام های ویژه ، نمرات یا ابعاد در صورت درخواست


بلوک های کاربید تنگستن Drilltar

ضخامت (میلی متر)عرض (میلی متر)طول (میلی متر)UX10UX7UX12
1.0100100


4.0100100


5.0100100ایکس

6.0100100


8.0100100ایکسایکسایکس
10.0100100


18.0100100


20.0100100


40.0100100


45.0100100


X: تحویل از سهام ، شرایط عمومی وارده

سایر: اعدام های ویژه ، نمرات یا ابعاد در صورت درخواست


+86 138 6920 6100 jennifer.pang.china jennifer.pang@drillstar.cn 2960757986